Báo cáo Đánh giá thực tiễn thi hành Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLTBVHTTDLBNV ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

Xem chi tiết nội dung vản bản tại đây: document (46)