Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư 02/BLĐTBXH

document (74)