Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

document (83)