BÁO CÁO Về việc rà soát đối tượng thụ hưởng Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (15)