BÁO CÁO Về việc rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí xã hội hóa đề nghị hỗ trợ giai đoạn 2023 -2025

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (52)