Bị đau mắt đỏ bao lâu thì khỏi, cách phòng tránh thế nào?