Chương trình văn nghệ ngày 27/7/2022 của Đoàn Thanh niên xã Vũ Muộn