Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xã Vũ Muộn