DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, UBND XÃ VŨ MUỘN

Đồng chí Đinh Quang Trực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, UBND XÃ VŨ MUỘN

1. Đinh Quang Trực – Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại liên hệ: 0989.389.569
Địa chỉ email: trucdq.bt@backan.gov.vn
2. Đinh Như Thông – Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại: 0865.198.788
Địa chỉ email:thongđn.bt@backan.gov.vn
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND
1. Đinh Như Hiếu – Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0362.938.596
Địa chỉ email: hieudn.bt@backan.gov.vn
2. Đàm Thị Hành – Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0967.089.265
Địa chỉ email: hanhdt.bt@backan.gov.vn