Định hướng tuyên truyền tháng 8 lần 1

https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/default.aspx