HĐND xã Vũ Muộn giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo năm 2020-2021

Toàn cảnh buổi làm việc

Ngày 21/7/2022, Hội đồng nhân dân xã Vũ Muộn giám sát việc quản lý và sự dụng Quỹ vì người nghèo năm 2020-2021 trên địa bàn xã đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Đinh Quang Trực – Bí thư Đu, CT HĐND xã, bà Nông Thị Nhung – Phó Chủ tịch HĐND xã cùng các thành viên Tổ Hội đồng nhân dân số 3 (Tân Lập – Nà Kén) và các thành viên Ban quản lý Quỹ vì người nghèo xã.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Hội đồng nhân dân xã đã nghe đại diện Ban quản lý thông qua báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ năm 2020-2021 và tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách thu, chi Quỹ vì người nghèo trong hai năm 2020-2021.

Qua kiểm tra, việc sử dụng và quản lý Quỹ vì người nghèo đã được Ban quản lý quỹ thực hiện tốt, các nội dung thu, chi đều được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Tuy nhiên, việc thu chi cần thực hiện điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý hơn theo quy định.

Toàn cảnh buổi làm việc