Kế hoạch khắc phục tồn tại trong CCHC năm 2022

xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: Kế hoạch khắc phục tồn tại trong CCHC năm 2022