Kế hoạch Khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2023

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (4)