Kế hoạch Kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Vũ Muộn

document (18)