KẾ HOẠCH Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Vũ Muộn

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (79)