KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn Xã năm 2023

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây:document (30)