KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (23)