KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hương ước, quy ước; công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Vũ Muộn Thông năm 2023

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (25) document (26)