Kế hoạch thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn huyện Bạch Thông

KH quản lý chăm sóc người nhiễm covid 19 tại nhà