KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã với Thanh niên xã Vũ Muộn năm 2023

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (4)