Quyết định Thành lập Đoàn tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022

document (26)