Tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022

document (14)