Thông báo kết luận nội dung Phiên họp thường trực HĐND xã mở rộng ngày 18/4/2022

document (38)