Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Cạn theo NQ số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và QĐ số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

TB-CAP-DO-DICH-COVID-19-TINH-BAC-KAN(02.01.2022_20h45p55)_signed