Thực hiện Nghịquyết số30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủban hành Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Kết luận Hội nghịlần thứtư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vềđẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệthống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xửlý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái vềtư tưởng chính trị, đạođức, lối sống, biểu hiện “tựdiễn biến”, “tự chuyển hóa”

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (64)