Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND

 

Danh sách lãnh đạo xã

 

 

Đồng chí Đinh Quang Trực – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Đồng chí Đinh Như Hiếu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Đồng chí Đàm Thị Hành – Phó Chủ tịch UBND xã
Đồng chí Nông Thị Nhung – Phó Chủ tịch HĐND xã
Đồng chí Đinh Như Thông – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ VŨ MUỘN
1. Ông Đinh Quang Trực – Bí thư Đảng ủy
Số điện thoại liên hệ: 0989.389.659
Mail: trucdq.bt@backan.gov.vn
2. Ông Đinh Như Thông – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Số điện thoại liên hệ: 0865.198.788
Mail: thongnt.bt@backan.gov.vn
II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1. Ông Đinh Quang Trực – Chủ tịch HĐND
Số điện thoại liên hệ: 0989.389.659
Mail: trucdq.bt@backan.gov.vn
2. Bà Nông Thị Nhung – Phó Chủ tịch HĐND
Số điện thoại liên hệ: 0347.121.229
Mail: nhungnt.bt@backan.gov.vn
III. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN
1. Ông Đinh Như Hiếu – Chủ tịch UBND
Số điện thoại liên hệ: 0362.938.596
Mail: hieudn.bt@backan.gov.vn
2. Bà Đàm Thị Hành – Phó Chủ tịch UBND
Số điện thoại liên hệ: 0347.809.337
Mail: hanhdt.bt@backan.gov.vn