Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết năm 2022

https://www.youtube.com/watch?v=rrk7Zz9aeNc&t=3s