V/v lập danh sách trẻ em bị tim bẩm sinh để hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.

document (11)