V/v thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn PCCC

document (17)